Category Archives: vinyl rip

  1. Proverbs 28 1 Akaipa anotiza kusina anodzi­ngana naye; Asi vakarurama vanotsunga moyo seshumba. 2 Nemhaka yokudarika kwenyika, machinda ayo anowanda; Asi nomumwe, ane njere nezivo, icharamba iripo. 3 Munhu anoshaiwa amene, anomanikidza varombo, .
  2. Acts The story of Paul and Silas. Thrown in the pits and mi sery of a prison for offences they did not commit. Beaten up, wounded and bleeding. At midnight, remember this is the time where the wounds hurt the most, in the silence and pain of prison, they start singing hymns of praise.
  3. Pisarema 10 Munomirireiko kure, imi Jehovha?Munozvivanzireiko panguva yokutambudzika? Pakuzvikudza kwake munhu akaipa anovhima vasina simba,vanobatwa namano okufunga kwake. Anozvirumbidza pamusoro.
  4. Munhu haangasimbiswi nezvakai Ani naani anofarira kuzvirovedza anoda zivo,asi uyo anovenga kudzorwa ibenzi. Munhu akanaka anowana nyasha kubva kuna Jehovha,asi Jehovha anotuka munhu ane mano akaipa.
  5. Haufaniri kutya, asi unofanira kungwarira. Vabereki vako pavanokunyevera pamusoro pevanhu kana kuti nzvimbo dzinogona kuva nengozi kwauri, unofanira kuvateerera. Kana ukadaro, unoita kuti munhu akaipa asazogona kukukuvadza.
  6. Aug 08,  · Another wicked freestyle from Bazooker mad akaipa mupfana uyu watch and reshare to the world Remember to subscribe Panomama Munhu Riddim (pre-release) - .
  7. 18 Munhu akaipa anowana mubayiro wokunyengedzera, asi uyo anodyara kururama anokohwa mubayiro wechokwadi. 19 Munhu akarurama zvechokwadi anowana upenyu, asi uyo anotevera zvakaipa anoenda kurufu rwake. 20 Jehovha anovenga vanhu vane mwoyo yakaipa, asi anofarira avo vane nzira dzisina chadzingapomerwa.
  8. Munozvivanzirei munguva dzekutambudzika?+ 2 Munhu akaipa anozvikudza achidzingirira munhu asina mubatsiri,+ Asi achabatwa nemazano ake aakaronga.+ 3 Nekuti munhu akaipa anozvirumbidza pamusoro peruchiva rwake+ Uye anorumbidza munhu ane makaro;* נ [Nun] Haaremekedzi Jehovha.
  9. Munhu anozviti akanaka, munhu wechinamati, munhu akaipa pamwe nemunhu asina chinamati vose vane rimwe. Vose havana kukwana pakururama kwaMwari. Mushure mekukurukura pamusoro pevakadai mutsamba yaakanyorera vaRoma kusvika vaRoma , muApostora Pauro anotaura kuti vose maJudha navaHedheni vari pasi pezvivi, vuye kuti “Hakuna akarurama.
  10. Oct 13,  · Munhu akaipa muZimbabwe ndi Mugabe. He deliberately soils the reputation of his subordinates so he can control them. That's why people like Chombo, Kasukuwere and others shamelessly bootlick him.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *